">

Notat dhe ritmi janë komponentët kryesore të një melodie.

Përse është I rëndësishëm solfezhi?

Kursi I solfezhit, është lënda bazë për hyrjen dhe vazhdimësinë në një instrument.

Fillon me mësimin e notave e ndërthurjen midis tyre, ritmet ,sinjalistikën muzikore, harmoninë, analizën e formës etj.

Ndihmon të kuptojmë dhe të flasim në gjuhën e muzikes.

Ndërton dhe zhvillon veshin melodik, I domosdoshëm për cdo këngëtar dhe instrumentist.

Kultivon veshin ritmik nëpërmjet ushtrimeve përkatëse

Ora e solfezhit zhvillohet në grup dhe zgjat 45 min.

Leave a comment