">

Pikturë- Zhvillimi I mësimit!


Kurs pikture dhe vizatimi i ndarë sipas grupmoshave të përcaktuara. Kursi i pikturës ka për qëllim zhvillimin e kreativitetit dhe fantazisë së nxënesve nëpërmjet prekjes së të gjitha gjinive të pikturës:

  • Vizatimi
  • Kompozicioni
  • Prespektiva
  • Kolazhi

Kursi i pikturës zhvillohet 1 herë në javë (60 minuta). Në programin mësimor të kursit të pikturës, një vend të rëndësishëm zënë edhe ekspozitat, të cilat zhvillohen në fund të cdo simestri, duke paraqitur punët dhe arritjet e secilit nxënës!

Pse na pëlqen piktura?

Të pikturosh është një mënyrë tepër efektive, me anë të së cilës nxënësit mund të shprehin lirshëm emocionet e tyre.

Puna në grup është shumë e rëndësishme sepse I mëson bashkëpunimin, rrit imagjinatën edhe vizionin për fëmijët. Gjithashtu ata mësojnë se sit ë perceptojnë fenomene të ndryshme!

Painting is just another way of keeping a diary

Pablo Picasso

Leave a comment